Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

振興卷回饋方案說明

活動期間:2020/07/01(三)-12/31(四)23:59止

 • 適用資格:旅知會員
 • 適用範圍:旅知會員於活動期間內訂購旅知團體旅遊行程且全額付清,不限付款方式,線上付款、業務及門市收款皆可適用。
 • 注意事項:
  • ​使用時須提供振興券實體卷方可抵扣。
  • 其他振興券抵扣方式恕無法配合。
  • 本方案不適用於旅知國內旅遊所有行程。
  • 每人限抵用一次,最高使用$3,000振興券實體卷。
  • 振興券抵用,數不找零。
  • 本振興卷方案不得與其他優惠方案合併使用。
  • 旅知保留所有活動及優惠方案施行及使用辦法之規範及權利。